Visitatie

Beter Wonen is lid van AEDES, vereniging van woningcorporaties. Als lid zijn wij verplicht de AedesCode te volgen. In deze Code is onder meer opgenomen dat de leden zich eenmaal in de vier jaar laten visiteren.

Wat is visitatie?
Tijdens een visitatie worden de maatschappelijke prestaties in beeld gebracht en beoordeeld. Dit gebeurt volgens vier invalshoeken:

  • de prestaties in relatie tot de opgaven,
  • de prestaties in relatie tot de eigen ambities en doelen,de prestaties naar belanghebbenden (de zogenaamde stakeholders),
  • de prestaties in relatie tot het vermogen.

Hoofdvraag:

“Doet deze corporatie wel wat ze geacht wordt te doen en doet ze dit op de goede manier?”

In 2019 heeft Raeflex wederom opdracht gekregen om Beter Wonen Ammerstol te visiteren.

De leden van de visitatiecommissie gaan gesprekken voeren met de directeur-bestuurder, de Raad van Commissarissen, personeel, huurdersbelangenvereniging "Samen Beter Wonen" en de gemeente Krimpenerwaard.

De bevindingen van de vorige visitatie van de commissie zijn opgenomen in een openbaar rapport en treft u hierbij aan.