Raad van Commissarissen

Het intern toezicht van de Raad van Commissarissen (RvC) is vastgelegd in de artikelen 21 tot en met 28 van de Statuten van de woningbouwvereniging. Daarnaast geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

Voorzitter: De heer W. Gestel

Secretaris: De heer J.S.J. Koolwijk

Lid: De heer M.E. Rabouw (aangewezen door de huurdersbelangenvereniging)

Met de invoering van de nieuwe Woningwet op 1 juli 2015 heeft de RvC meer bevoegdheden gekregen. De statuten zijn hieraan aangepast. De RvC (her)benoemt de leden van het bestuur en de RvC.