Documenten

De invoering van de nieuwe Woningwet en de gevolgen hiervan bij Beter Wonen:

Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. We noemen het de ‘nieuwe’ wet omdat er vele veranderingen zijn opgenomen na de parlementaire enquête. De wet beschrijft veel meer regels over wat elke corporatie moet en mag dan voor 2015.

De wettekst is ondertussen tweemaal aangepast, want de regels werden als te knellend ervaren. De laatste aanpassing van de wet is van januari 2022 en deze maakt de wet eenvoudiger en beter werkbaar. Via deze link kan je meer hierover lezen op de website van Aedes. https://aedes.nl/woningwet.

Een paar belangrijke veranderingen sinds 2015 zijn:
• De Raad van Commissarissen (RvC) benoemt en ontslaat het bestuur;
• De Autoriteit woningcorporaties (Aw) moet de leden van de RvC en het bestuur ‘goedkeuren’
• Leden van de RvC mogen nog maar maximaal 8 jaar aanblijven;
• De RvC moet elk jaar en zelfevaluatie organiseren en deze zelfevaluatie moet eens per twee jaar begeleid worden
door een externe, onafhankelijke adviseur;
• De Gemeente moet een Woonvisie opstellen. De corporaties moeten met deze Woonvisie afspraken maken met de
gemeente. Deze ‘prestatieafspraken’ worden ondertekend door de gemeente, de corporatie én de
huurdersbelangenvereniging (HBV)
• Detailregels worden niet in de Woningwet beschreven maar in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting
(Btiv).
• Met de Woningwet en de Btiv kan de minister regels geven over het toewijzen van woningen, over de huurprijzen en
over verduurzaming van woningen;
• De leden van een Woningbouwvereniging hebben met deze regelgeving op diverse onderwerpen minder invloed op
het beleid van de corporatie dan het bestuur van de HBV;
• De HBV heeft diverse bevoegdheden op advies of instemming verkregen via de zogenaamde Overlegwet.

De corporatie heeft in 2018 de statuten aangepast aan de nieuwe wetgeving. Naast de diverse wetten en regels
moet de corporatie ook voldoen aan de statuten van de vereniging, aan de Aedescode en de Governancecode
woningcorporaties 2020. aedes.nl/media/document/governancecode-woningcorporaties-2020

Toelating volgens de Woningwet
Woningbouwvereniging Beter Wonen is bij koninklijk besluit d.d. 25 november 1947 (nummer 234) toegelaten als instelling uitsluitend werkzaam in het belang van de volkshuisvesting.

Inschrijving KvK
Woningbouwvereniging Beter Wonen heeft zich in oktober 1984 laten inschrijven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Holland onder nummer 29012827.

Lidmaatschappen
Woningbouwvereniging Beter Wonen is lid van Aedes, vereniging van woningcorporaties. Ook zijn wij aangesloten bij de Federatie van woningcorporaties in de Krimpenerwaard. Deze Federatie is een belangrijke gesprekspartner van de gemeente Krimpenerwaard op het gebied van wonen, woonruimteverdeling en leefbaarheid.

Documenten