Over ons

Onderzoek naar fusie vier corporaties in de Krimpenerwaard:

Woningbouwvereniging "Beter Wonen" is een onderzoek gestart inzake samenwerking vier corporaties.

  • Woningbouwvereniging "Beter Wonen"
  • Groen Wonen Vlist
  • Woningstichting Gouderak
  • Woningstichting "Samenwerking" Ouderkerk

Onderzoek naar fusie vier corporaties

Op 11 juni jl. is het onderzoeksrapport van Atrivé naar mogelijke samenwerkingsvormen aan de besturen en de voorzitters van de Raden van Commissarissen gepresenteerd. De volgende stap is nu dat de notitie bestuurlijk wordt besproken binnen de afzonderlijke corporaties en dat het bestuur en de Raad van Commissarissen van elke corporatie gezamenlijk een standpunt bepalen ten aanzien van de voorliggende opties. De standpunten worden vervolgens bestuurlijk gedeeld in de stuurgroep die voor dit onderzoek is gevormd. Daarna zullen de resultaten van dit bestuurlijk overleg met de huurdersorganisaties en met de stakeholders (= andere betrokken partijen) besproken worden. Wij verwachten dat die gesprekken uiterlijk in september plaatsvinden.

De invoering van de nieuwe Woningwet en de gevolgen hiervan bij Beter Wonen:

Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. De bepalingen in deze wet gaan boven onze Statuten, die aan de nieuwe wet worden aangepast.

Misschien wel een van de belangrijkste veranderingen voor Beter Wonen is, dat de leden van het bestuur en de raad van commissarissen niet meer door de leden in de Algemene Vergadering (AV) worden (her)benoemd, maar door de raad van commissarrissen. In geval van vacatures worden via een advertentie aan de hand van een profielschets kandidaten gezocht. Kandidaten ondergaan een zogenaamde "Fit en Propertest, waarin zij moeten aantonen voldoende gekwalificeerd te zijn voor de functie. Permanente educatie (PE) is ingevoerd voor alle leden van het bestuur en de raad van toezicht.

Prestatieafspraken met de gemeente zijn verplicht.

Uitgebreide informatie over de Woningwet vindt u op de websites van de Woonbond www.woonbond.nl en Aedes www.aedes.nl

Toelating
Woningbouwvereniging Beter Wonen is bij koninklijk besluit d.d. 25 november 1947 (nummer 234) toegelaten als instelling uitsluitend werkzaam in het belang van de volkshuisvesting.

Inschrijving
Woningbouwvereniging Beter Wonen heeft zich in oktober 1984 laten inschrijven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Holland onder nummer 29012827.

Lidmaatschappen
Woningbouwvereniging Beter Wonen is lid van Aedes, vereniging van woningcorporaties. Ook zijn wij aangesloten bij de Federatie van woningcorporaties in de Krimpenerwaard. Deze Federatie is een belangrijke gesprekspartner van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard op het gebied van wonen, woonruimteverdeling en leefbaarheid.

Bestuurlijke organisatie
Woningbouwvereniging Beter Wonen wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit vier personen. Het intern toezicht is in handen van de Raad van Commissarrissen die bestaat uit drie personen.

Raad van Commissarissen
Het intern toezicht van de Raad van Commissarissen (RvC) is vastgelegd in de artikelen 21 tot en met 28 van de Statuten van de woningbouwvereniging. Daarnaast geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

Voorzitter: De heer W. Gestel

Secretaris: De heer J.S.J. Koolwijk

Lid: De heer M.E. Rabouw (aangewezen door de huurdersbelangenvereniging)

Met de invoering van de nieuwe Woningwet op 1 juli 2015 heeft de RvC meer bevoegdheden gekregen. De statuten zijn hieraan aangepast. De RvC (her)benoemt de leden van het bestuur en de RvC.

Onderzoek fusie 4 corporaties

Woninbouwvereniging "Beter Wonen" Ammerstol onderzoekt haalbaarheid fusie 4 corporaties

Woningbouwvereniging "Beter Wonen" Ammerstol, Woningbouwstichting "Samenwerking", Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist en Woningstichting Gouderak gaan de haalbaarheid van fusie onderzoeken.

Deze conclusie is getrokken naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoeks- en adviesbureau Atrivé.