Profielschets voor vacature RvC Beter Wonen Ammerstol in 2023

Profielschets voor vacature RvC Beter Wonen Ammerstol in 2023

Woningbouwvereniging Beter Wonen in Ammerstol is een kleine woningcorporatie die 265 woningen bezit en verhuurt. In nauwe samenwerking met de huurdersvereniging onderzoekt de interim-bestuurder verschillende scenario’s voor een toekomstbestendige organisatievorm. De huidige organisatie bestaat uit 2 medewerksters, voor de verhuur en de financieel-administratieve taken. Tijdelijk is de organisatie uitgebreid met een operationeel manager, die onder meer het technisch beheer aanstuurt.

Algemeen
De Raad van Commissarissen heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid
van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken van de corporatie. De Raad van Commissarissen wordt als klankbord betrokken bij het (strategisch) beleid. Daarnaast fungeert de Raad van Commissarissen als werkgever voor de bestuurder.

De speciale wet- en regelgeving van de volkshuisvesting en de maatschappelijke positie in het algemeen en positie van de (woningbouw)vereniging van huurders in het bijzonder zijn kenmerkend aan de rol van intern toezichthouder bij Beter Wonen.

Doel en kerntaken Lid Raad van Commissarissen
Doel:
Het interne toezicht op de bedoeling van Beter Wonen, individueel en als het geheel van de Raad van Commissarissen, vanuit zijn/haar eigen deskundigheid. Hierbij fungeert de RvC als toezichthouder, klankbord en werkgever voor de bestuurder.

Kerntaken:
• houdt zich, met inachtneming van de toezichthoudende rol, bezig met missie, visie en strategie van de corporatie en de vertaling ervan in de praktijk.
• stelt zich actief op de hoogte van- en signaleert- relevante (beleids-)ontwikkelingen en kansen in de (lokale) context van de corporatie.
• toetst de richting en prestatie van de organisatie aan relevante ontwikkelingen en signaleert afwijkingen.
• fungeert als werkgever voor de bestuurder en besluit in die hoedanigheid mede over de honorering van de bestuurder.
• fungeert als klankbord voor de bestuurder.
• heeft tijd voor- en is aanspreekbaar voor- de bestuurder en de stakeholders.
• monitort de sfeer en het organisatieklimaat binnen de organisatie.
• onderhoudt voeling met de werkorganisatie door het bijwonen van organisatie-brede bijeenkomsten, het voeren van één op één gesprekken met de bestuurder, huurders(vereniging) en andere belanghebbenden.
• heeft zicht op de belanghebbenden van de corporatie en onderhoudt hier contact mee, in goed overleg met de bestuurder. Het doel hiervan is zich te laten informeren en het afleggen van verantwoording over de invulling van de toezichthoudende rol in de Algemene Vergadering.

Profiel kandidaat Lid Raad van Commissarissen
Specifiek voor de vacante positie zijn we op zoek naar een kandidaat met aanvullende competenties ten opzichte van de overige leden, bijvoorbeeld maatschappelijk, juridisch, governance. Ervaring met fusietrajecten is wenselijk. De kandidaat moet aantoonbare en relevante ervaring hebben als commissaris bij tenminste één woningbouwcorporatie.

We streven ter bevordering van de diversiteit in de raad naar de benoeming van een vrouw. Als er geen geschikte vrouwelijke kandidaten beschikbaar zijn zoeken we verder zonder beperkingen.

De functie is tijdelijk, want we verwachten in 9 tot maximaal 18 maanden een duurzame toekomst voor de organisatie te realiseren.

Samenstelling Raad van Commissarissen per januari 2023:
De heer M. Belt voorzitter financiën, IT, bedrijfsvoering
De heer J.W. van der Marel lid vastgoed, bouwen en onderhoud

Er zijn geen commissies; alle onderwerpen worden in de RvC-vergadering besproken.

Voor vragen kunt u de voorzitter benaderen op 06 – 5322 5839