Algemene Ledenvergadering 21 juni 2023

AGENDA
(de zaal is open vanaf 19.00 uur)

  1. Opening om 19.30 uur
  2. Vaststellen verslag Algemene Vergadering van 25 augustus 2022 plus actielijst
  3. Vaststellen Jaarstukken Beter Wonen over 2022
  4. Verlenen decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid
  5. Verlenen decharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht
  6. Presentatie over intentieovereenkomst tot fusie en over gevolg van omzetting in stichting
  7. Goedkeuring intentieovereenkomst tot fusie met QuaWonen
  8. Besluiten tot Omzetting en Statutenwijziging en verlenen machtiging voor notariƫle Akte
  9. Rondvraag
  10. Sluiting