Algemene Ledenvergadering 27 juni 2022

Agenda Algemene vergadering d.d 27 juni 2022

1. Opening.
2. Vaststelling van het verslag van de Algemene vergadering van 24 juni 2021.
Het verslag wordt ter vaststelling aan u voorgelegd. Tijdens de vergadering zal afwikkeling van de actiepunten als
vermeld in het verslag met u worden besproken.
3. Vaststellen van de jaarrekening 2021 en het jaarverslag 2021.
De jaarrekening en het jaarverslag 2021 liggen voor u ter inzage.
4. Het verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
5. Het verlenen van decharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.
6. Rondvraag.
7. Sluiting

De woningbouwvereniging wenst te voldoen aan de richtlijnen die gelden voor een woningbouwvereniging zoals het jaarlijks bijeenroepen van de Algemene Ledenvergadering met daarin de goedkeuring van de notulen van de vorige ledenvergadering. In 2021 is de Algemene Ledenvergadering gehouden op 24 juni 2021.