Geschillencommissie

Bent u ontevreden over de manier waarop wij omgaan met uw klacht? Of kunt u zich niet vinden in de oplossing? Dan is er sprake van een geschil. In zo’n geval kunnen onze huurders terecht bij de onafhankelijke Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard.

De geschillencommissie is opgericht voor de behandeling van geschillen van huurders of huurdervertegenwoordigers met een van de corporaties in de Krimpenerwaard. De commissie bestaat uit vijf leden. Zij hebben geen werkrelatie met Beter Wonen. De commissie behandelt alle voorgelegde geschillen vertrouwelijk. U hoeft hiervoor niets te betalen.

Wat doet u eerst?
Voordat u een geschil kunt voorleggen aan de Geschillencommissie, heeft u het volgende gedaan:

  • u hebt Beter Wonen schriftelijk op de hoogte gesteld van uw klacht;
  • u hebt Beter Wonen voldoende gelegenheid gegeven het probleem op te lossen.

Het is belangrijk dat u aan deze voorwaarden voldoet. U voorkomt daarmee namelijk dat de Geschillencommissie de behandeling van het geschil staakt. Verder mag het geschil dat u bij de geschillencommissie aanmeldt, niet in behandeling zijn bij de rechter of bij een andere geschillenbeslechtende instantie.

Geschil voorleggen
De klachtenbehandeling wordt overgenomen door de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland (GCWZH). Dit is een regionale geschillencommissie met 28 deelnemende corporaties in regio Zuid- Holland.

Verder dienen huurders klachten vanaf 1 november 2019 naar de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland te sturen. Dit kan langs de elektronische weg naar info@gcwzh.nl of per post op Postbus 610, 3300 AP te Dordrecht. Het klachtenformulier is te vinden op de website www.gcwzh.nl.