Huurverhoging

Huurbeleid 2017

Minister Blok heeft op 3 juli 2015 in een brief aan de Tweede Kamer een voorstel gepresenteerd voor een nieuw huurbeleid. De minister neemt daarbij de kern van het sociaal huurakkoord van Aedes en de Woonbond over: een beperking van de huurstijging met het oog op de betaalbaarheid en een sterkere koppeling van de huurprijs aan de kwaliteit van de woning

Belangrijkste punten voorgestelde nieuwe huurbeleid

  • De minister dient een wetsvoorstel in voor een huursombenadering langs de lijnen van het akkoord van Aedes en de Woonbond. (De huursom is alle jaarhuren van één corporatie bij elkaar opgeteld.) De maximale huursomstijging voor corporaties, inclusief harmonisatie bij nieuwe verhuringen, stelt hij vast op inflatie plus 1 procent. Als de huur onder de 85 procent van de maximaal toegestane huur ligt, mag de huurverhoging maximaal inflatie plus 2,5 procent zijn. Op lokaal niveau kunnen corporaties met huurdersorganisaties en gemeenten afwijken van deze grens van 85 procent. Het akkoord geldt niet voor particuliere verhuurders. Voor hen geldt een maximale reguliere huurverhoging per woning van inflatie plus 2, 5 procent.
  • De minister komt zelf met een voorstel naar goedkoop scheefwonen (huishoudens met een lage huur ten opzichte van het inkomen) en duur scheefwonen (een te hoge huur in relatie met het inkomen). Dat zal hij afwegen tegen de uitkomst van het gezamenlijke onderzoek van Aedes en de Woonbond.
  • Als oplossing voor het goedkoop scheefwonen en ter bevordering van de doorstroming denkt de minister daarbij nu al aan een vijfjaarlijkse inkomenstoets. Huishoudens met een inkomen boven 38.950 euro krijgen dan een extra huurverhoging van 4 procent.
  • Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel uiterlijk op 1 februari 2016 in werking treedt. De inkomensafhankelijke huurverhoging wordt dan per 1 juli 2016 vervangen door deze huursombenadering. De minister zegt daarbij wel dat dit een krappe termijn is. Mocht dit niet haalbaar zijn, verwacht hij dat de corporaties de huurontwikkeling zullen matigen in de lijn van het akkoord.

Beter Wonen heeft de huurverhoging voor 2017 voor alle huishoudens bepaald op 0,3%. Alle huurders zijn hier in april over geinformeerd.