Geschillencommissie

Bent u ontevreden over de manier waarop wij omgaan met uw klacht? Of kunt u zich niet vinden in de oplossing? Dan is er sprake van een geschil. In zo’n geval kunnen onze huurders terecht bij de onafhankelijke Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard.

De geschillencommissie is opgericht voor de behandeling van geschillen van huurders of huurdervertegenwoordigers met een van de corporaties in de Krimpenerwaard. De commissie bestaat uit vijf leden. Zij hebben geen werkrelatie met Beter Wonen. De commissie behandelt alle voorgelegde geschillen vertrouwelijk. U hoeft hiervoor niets te betalen.

Wat doet u eerst?
Voordat u een geschil kunt voorleggen aan de Geschillencommissie, heeft u het volgende gedaan:

  • u hebt Beter Wonen schriftelijk op de hoogte gesteld van uw klacht;
  • u hebt Beter Wonen voldoende gelegenheid gegeven het probleem op te lossen.

Het is belangrijk dat u aan deze voorwaarden voldoet. U voorkomt daarmee namelijk dat de Geschillencommissie de behandeling van het geschil staakt. Verder mag het geschil dat u bij de geschillencommissie aanmeldt, niet in behandeling zijn bij de rechter of bij een andere geschillenbeslechtende instantie.

Geschil voorleggen
Wijziging klachtenbehandeling

Vanaf 1 november 2019 zullen de klachten van huurders van WBVBW in behandeling worden genomen door de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland (GCWZH). Op dit moment worden klachten behandeld door de Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard. Deze heeft jarenlang naar grote tevredenheid gefunctioneerd, maar stopt per 1 november 2019.

De klachtenbehandeling wordt overgenomen door de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland (GCWZH). Dit is een regionale geschillencommissie met 28 deelnemende corporaties in regio Zuid- Holland.

Wat betekent dit voor huurders van WBVBW?
Tot 1 november 2019 kunnen klachten nog worden ingestuurd naar de Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard. Deze commissie beoordeelt de klacht op ontvankelijkheid (er wordt vastgesteld of de Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard de klacht volgens het reglement inhoudelijk kan behandelen). Net zoals voorheen wordt een klacht niet behandeld als deze niet-ontvankelijk is verklaard. Wanneer een klacht wel ontvankelijk wordt verklaard, zal de klacht tijdelijk worden aangehouden tot 1 november 2019. Hetzelfde geldt voor klachten waarvan de ontvankelijkheid niet vóór 1 november 2019 kan worden vastgesteld. Bijvoorbeeld omdat extra onderzoek nodig is, of omdat de klacht eind oktober is ingestuurd. De aangehouden klachten worden op 1 november 2019 doorgestuurd naar de GCWZH. Hiervoor wordt toestemming gevraagd aan de huurder. Vanaf 1 november 2019 start de inhoudelijke behandeling door de GCWZH. De behandeling van klachten door de GCWZH verloopt op eenzelfde manier als de behandeling van klachten door de Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard.
Klachten die op dit moment al in behandeling zijn genomen, worden binnen de normale termijnen afgerond.

Verder dienen huurders klachten vanaf 1 november 2019 naar de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland te sturen. Dit kan langs de elektronische weg naar info@gcwzh.nl of per post op Postbus 610, 3300 AP te Dordrecht. Het klachtenformulier is te vinden op de website www.gcwzh.nl.

Meer informatie over de GCWZH kunt u hier vinden GCWZH. De folder over klachtenbehandeling door de GCWZH is hier te downloaden folder GCWZH.

Behandeling van het geschil
Besluit de Geschillencommissie het geschil in behandeling te nemen, dan ontvangt u een ontvangstbevestiging en het reglement van de Geschillencommissie. Daarin vindt u informatie over de procedure en de behandeling van het geschil. Ook krijgt u een indicatie van de termijn waarbinnen u een uitspraak kunt verwachten. Zo nodig houdt de commissie een hoorzitting waarin beide partijen aan het woord komen.