Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering vond plaats op 14 juli 2020 om 19.30 uur in de recreatiezaal "de Amerhof".

Agenda Algemene vergadering d.d 14 juli 2020

 1. Opening.

 2. Vaststelling van het verslag van de Algemene vergadering van 25 november 2019.
  Het verslag wordt ter vaststelling aan u voorgelegd. Tijdens de vergadering zal afwikkeling van
  de actiepunten als vermeld in het verslag met u worden besproken.

 3. Vaststellen van de jaarrekening 2019 en het jaarverslag 2019.
  De jaarrekening en het jaarverslag 2019 liggen voor u ter inzage.

 4. Het verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.

 5. Het verlenen van decharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.

 6. Rondvraag.

 7. Sluiting.