Onderzoek fusie 4 corporaties

Woningbouwvereniging "Beter Wonen" Ammerstol onderzoekt haalbaarheid fusie 4 corporaties

03-06-2019

Persbericht:

De afgelopen periode hebben Woningbouwvereniging Beter Wonen Ammerstol, Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist, Woningbouwstichting “Samenwerking” en Woningstichting Gouderak zich hard gemaakt voor een fusie. Dit mede naar aanleiding van het door een externe partij uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek, waaruit is gebleken dat fusie zowel volkshuisvestelijk als voor de vier organisaties van meerwaarde is.

Helaas hebben we als bestuurders in gezamenlijkheid de conclusie getrokken dat een fusie tussen deze vier corporaties in de Krimpenerwaard niet haalbaar is. Er is onvoldoende vertrouwen dat we alle benodigde instemmingen verkrijgen en komen tot de gewenste juridische structuur voor de fusiecorporatie. We betreuren het dat we, met alle energie die is gestoken in dit proces, het fusietraject voortijdig moeten beëindigen. Dit geldt zeker omdat we vinden dat fusie tussen de vier partijen leidt tot aantoonbare meerwaarde in zowel de dienstverlening aan de huurders, het verstevigen van de capaciteit en professionaliteit als het waarborgen van de financiële continuïteit tegen lagere bedrijfslasten en een lager risicoprofiel.

Elke corporatie zal voor zichzelf de afweging maken welke vervolgstap(pen) te zetten. Wilt u meer weten naar aanleiding van dit persbericht, dan kunt u contact opnemen met één van de betrokken woningcorporaties.

Met vriendelijke groet,

Ed Goverde, voorzitter Woningbouwstichting “Samenwerking”
Atti Poelstra, directeur-bestuurder Woningstichting Gouderak ad interim
Jacques Reniers, directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist
Leo Brooshooft, secretaris Woningbouwvereniging Beter Wonen Ammerstol

03-04-2019

Uitnodiging informatiebijeenkomst huurders inzake haalbaarheid fusie 4 corporaties.

Deze informatieavond vond plaats op woensdag 3 april 2019, om 19:30 uur in de recreatiezaal van het complex “de Amerhof”, Hoepmakerstraat 77 in Ammerstol.

14-03-2019

Woningbouwvereniging "Beter Wonen" Ammerstol, Woningbouwstichting "Samenwerking", Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist en Woningstichting Gouderak hebben de haalbaarheid van fusie onderzocht.

Definitieve rapportage naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek door Atrivé vind u onderaan de pagina onder gerelateerde downloads.

23-11-2018

Woningbouwvereniging "Beter Wonen" is een onderzoek gestart inzake samenwerking vier corporaties.

  • Woningbouwvereniging "Beter Wonen"
  • Groen Wonen Vlist
  • Woningstichting Gouderak
  • Woningstichting "Samenwerking" Ouderkerk

Op 11 juni jl. is het onderzoeksrapport van Atrivé naar mogelijke samenwerkingsvormen aan de besturen en de voorzitters van de Raden van Commissarissen gepresenteerd. De volgende stap is nu dat de notitie bestuurlijk wordt besproken binnen de afzonderlijke corporaties en dat het bestuur en de Raad van Commissarissen van elke corporatie gezamenlijk een standpunt bepalen ten aanzien van de voorliggende opties. De standpunten worden vervolgens bestuurlijk gedeeld in de stuurgroep die voor dit onderzoek is gevormd. Daarna zullen de resultaten van dit bestuurlijk overleg met de huurdersorganisaties en met de stakeholders (= andere betrokken partijen) besproken worden. Wij verwachten dat die gesprekken uiterlijk in september plaatsvinden.